Βαθμολόγιο

Οι τεχνολογίες των Επικοινωνιών και της Πληροφορικής (ICT), μέσω των διάφορων εφαρμογών και υπηρεσιών που αποτελούν εκφάνσεις τους -και ποικίλουν από τα απλά υπολογιστικά φύλλα, μέχρι και σε εξειδικευμένες εφαρμογές αξιολόγησης και βαθμολόγησης- έχουν συμβάλλει τα μέγιστα στην εξυπηρέτηση και τον εξορθολογισμό της διαδικασίας αξιολόγησης των επιδόσεων των μαθητών, και της αποτύπωσης των αποτελεσμάτων της.
 
Η κύρια συμβολή τους ωστόσο εστιάζεται και ταυτόχρονα περιορίζεται στην αποτύπωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αξιολόγησης σε πολλαπλά συστήματα αποτύπωσης, κωδικοποίησης (A-D, 0-100, 0-10, 0-20 κτλ.), καθώς και στην στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων.
 
Το βαθμολόγιο της InEdu κάνει ένα ουσιαστικό βήμα πέρα από τη διαχείριση και τη στατιστική επεξεργασία αριθμών και αντιμετωπίζει την διαδικασία της βαθμολόγησης ως ένα ουσιαστικό εργαλείο επικοινωνίας, λήψης και παροχής ανάδρασης μεταξύ των γονέων, των εκπαιδευτικών, των μαθητών και του διοικητικού προσωπικού του εκπαιδευτηρίου. Το βαθμολόγιο εξειδικεύει και αναλύει τις επιμέρους διαδικασίες αξιολόγησης σε γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές παρέχοντας τη δυνατότητα για την ουσιαστική αποτύπωση του γνωσιακού και κοινωνικού προφίλ του μαθητή, ενώ είναι συμβατό με το πρότυπο STEM (STEM based adaptive grade book).
 
Σε συνέπεια με τα παραπάνω, η εργαλειοθήκη της InEdu περιλαμβάνει web based εφαρμογή, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί και με τη χρήση φορητών (mobile) συσκευών με την επωνυμία Teacher Portal και η οποία λειτουργεί ως ο «ελβετικός σουγιάς» στα χέρια του εκπαιδευτικού, δίνοντας πρόσβαση στις υπηρεσίες του βαθμολογίου, του απουσιολογίου, καθώς και της συμπεριφοράς των μαθητών.