Εκπαιδευτικός Προσανατολισμός

Οι λύσεις της InEdu έχουν δομηθεί γύρω από μια σαφή μαθητοκεντρική προσέγγιση και αρχή (student centric approach), επιχειρώντας να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών προκειμένου να επάγουν εκπαιδευτικά προστιθέμενη αξία στο σύνολο των διαδικασιών και λειτουργιών του Οργανισμού.
 
Η σχεδιαστική φιλοσοφία της InEdu αντιλαμβάνεται τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό, ως μια επιχείρηση που λειτουργεί σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον έχοντας τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις που αντιμετωπίζει οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, όντας ταυτόχρονα ουσιαστικά διαφορετική, καθώς οι στόχοι της εκφράζονται πρώτα σε μαθησιακά αποτελέσματα και επιτυχίες και μετά σε νούμερα.
 
Στο πνεύμα αυτό, οι λύσεις της InEdu διαχειρίζονται το σύνολο των διοικητικών, εμπορικών/επιχειρησιακών διαδικασιών και λειτουργιών ενός εκπαιδευτικού Oργανισμού, επιχειρούν ωστόσο να προσδώσουν εκπαιδευτική προστιθέμενη αξία (Εducational Added Value) στις τελευταίες, αντιμετωπίζοντάς τες ως ευκαιρίες κι εργαλεία για την υποστήριξη των μαθησιακών στόχων του οργανισμού, που αποτελούν άλλωστε και το κέντρο βάρος των επιδιώξεων του.