Ενημέρωση Γονέων

Οι λύσεις της InEdu αντιμετωπίζουν τους γονείς ως μια οργανική ομάδα της εκπαιδευτικής κοινότητας, η οποία καλείται να διαδραματίσει ένα ουσιαστικό ρόλο στην κατεύθυνση της επίτευξης των μαθησιακών στόχων του οργανισμού, μεριμνώντας για τη διαρκή ενημέρωσή τους και την εμπλοκή τους στην καθημερινότητα του σχολείου.
 
 
Στο παραπάνω πνεύμα, οι γονείς  αποτελούν οργανικές οντότητες της λειτουργίας του Οργανισμού και μετέχουν πλήρως στη διαδικασία της ανέλιξης του εκπαιδευτικού έργου. Οι γονείς αλληλοεπιδρούν με το Σύστημα Διαχείρισης Μαθητών (SIS) με μια εξειδικευμένη και απλή στη χρήση web based εφαρμογή (Teacher Portal), μέσω της οποίας λαμβάνουν, μια σειρά από εκτενείς και εξειδικευμένους «Ελέγχους Προόδου», ενώ παράλληλα είναι σε θέση να παράσχουν στον Οργανισμό πληροφορίες που αφορούν το μαθητή του οποίου έχουν την επιμέλεια, να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες του οργανισμού, τις συναντήσεις και τα «γεγονότα» που τους αφορούν, να λάβουν ειδοποιήσεις και να επικοινωνήσουν με τους διδάσκοντες ή να προγραμματίσουν μια δια ζώσης συνάντηση μαζί τους.
 
Τέλος, οι γονείς γίνονται αποδέκτες ενημερωτικών ενεργειών (campaigns), ενώ λαμβάνουν ειδοποιήσεις και ενημερώσεις σχετικά με τις οικονομικές τους εκκρεμότητες.