Μαθητολόγιο

 

Η λέξη μαθητολόγιο στη συνείδηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, έχει συνδεθεί με κάποιου είδους αλφαβητικό κατάλογο ή «βιβλίο», που περιέχει βασικές πληροφορίες για τους μαθητές ενός Οργανισμού, οι οποίες μπορεί να αξιοποιηθούν κύρια για διοικητικούς λόγους.

Η σχεδιαστική φιλοσοφία των λύσεων της InEdu δεν αποσκοπεί στην μεταφορά στον «ψηφιακό κόσμο» της υπάρχουσας λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Οργανισμού, αλλά αντίθετα στην αξιοποίηση του πολλαπλού δυναμικού των ICT τεχνολογιών για την αναβάθμισή της και την παραγωγή προστιθέμενης αξίας.

Στο παραπάνω πνεύμα, το Μαθητολόγιο αποτελεί πολλά περισσότερα από ένα απλό κατάλογο μαθητών, καθώς αξιοποιείται ως ουσιαστική μονάδα  της εργαλειοθήκης (Learning and Development Toolkit) της IneDu για την συνολική παρακολούθηση της προόδου, της εξέλιξης της προσωπικότητας και του βαθμού επίτευξης των προσωπικών στόχων των εκπαιδευομένων. Παράλληλα, στο μαθητολόγιο τηρούνται ιστορικά στοιχεία που αφορούν τη φοίτηση του μαθητή σε τρίτους οργανισμούς, τον ιατρικό του φάκελο, τις πιστοποιήσεις του, τις αθλητικές τους επιδόσεις κτλ.

Τέλος, το μαθητολόγιο λειτουργεί ως ένας δυναμικός χώρος άντλησης πληροφοριών (active repository), όπου μπορεί να συνδεθούν και να αντληθούν πληροφορίες, που αφορούν στοιχεία του ιστορικού του μαθητή, του οικογενειακού του περιβάλλοντος, του τρόπου και των λεπτομέρειών μεταφοράς του στο σχολείο, πιστοποιητικά και έγγραφα κτλ.