Δίκτυα

Η InEdu προσφέρει ένα ολοκληρωμένο portfolio ενσύρματων και ασύρματων λύσεων δικτύωσης για εκπαιδευτικούς οργανισμούς (school networking solutions), οι οποίες αφενός μεν καλύπτουν τις ανάγκες διοικητικής λειτουργίας του οργανισμού, αφετέρου δε και κυρίως συνεπικουρούν και εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές πρακτικές και λειτουργίες, που αφορούν την εκπαιδευτική αξιοποίηση των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.